تمدید اکانت رسیورهای ایکس کروز - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

تمدید اکانت رسیورهای ایکس کروز

فروش  اکانت رسیور ایکس کروز ,تمدید شیرینگ ایکس کروز,اکانت ایکس کروز اندرویدی,تمدید شیرینگ ایکس کروز,فروش سیسیکم ایکس کروز,فروش اکانت رسیور ایکس کروز,فروش اکانت رسیور فورکی ایکس کروز

سیورهای لینوکسی و اندرویدی تولید شده توسط اکسکروزر از سال 2009 تا 2020

XDSR400HD 2009 Linux
XDSR600HD 2011 Linux
XDSR400HD Plus 2011 Linux
XDSR380HD 2012 Linux
XDSR380HD Plus 2012 Linux
XDSR385HD 2012 Linux
XDSR420HD 2012 Linux
XDSR400HD NAND 2012 Linux
XDSR390HD 2012 Linux
XDSR2600HD Avant 2013 Linux
XDSR420HD Avant 2013 Linux
XDSR400HD Avant 2013 Linux
XDSR385HD Avant 2013 Linux
XDSR430HD 2016 Android 4
XDSR485HD 2016 Android 4
XDSR585HDR 2017 Android 7
XDSR515HDR 2017 Android 7
XDSR685HDR 2018 Android 7
XDSR585HDR Plus 2019 Android 7
XDSR715HDR 2019 Android 7
XDSR785HDR Avant 2019 Android 7

طراحی توسط سوپر سیسیکم