سیسیکم فول لیست بروز فرکانس های ماهواره ترکست - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم فول لیست بروز فرکانس های ماهواره ترکست

سیسیکم فول لیست بروز فرکانس های ماهواره ترکست

🔥لیست بروز فرکانس های ماهواره ترکسات به تاریخ 1398.11.28

برخی فرکانس های ماهواره ترکست از جمله دی اسمارت ترکست با کیفیت بالا روی سرور های پرقدرت سوپر سیسیکم قابل بازگشای میباشد

📡Türksat 42 E
➡️Frekans:10963 V 14170 📶
➡️Frekans:10980 V 12500 📶
➡️Frekans:11012 V 30000 📶
➡️Frekans:11045 H 04800 📶
➡️Frekans:11053 H 08000 📶
➡️Frekans:11054 V 30000 📶
➡️Frekans:11062 H 04820 📶
➡️Frekans:11096 V 30000 📶
➡️Frekans:11096 H 30000 📶
➡️Frekans:11180 H 30000 📶
➡️Frekans:11460 V 06800 📶
➡️Frekans:11509 H 30000 📶
➡️Frekans:11558 V 30000 📶
➡️Frekans:11573 H 01800 📶
➡️Frekans:11594 V 25000 📶
➡️Frekans:11650 V 13600 📶
➡️Frekans:11676 V 24444 📶
➡️Frekans:11789 H 20000 📶
➡️Frekans:11853 H 25000 📶
➡️Frekans:11855 V 30000 📶
➡️Frekans:11880 H 20000 📶
➡️Frekans:11883 V 04800 📶
➡️Frekans:11892 V 10600 📶
➡️Frekans:11916 V 30000 📶
➡️Frekans:11958 V 27500 📶
➡️Frekans:11977 H 27500 📶
➡️Frekans:11999 V 11666 📶
➡️Frekans:12009 V 04444 📶
➡️Frekans:12015 H 27500 📶
➡️Frekans:12034 V 27500 📶
➡️Frekans:12054 H 27500 📶
➡️Frekans:12073 V 27500 📶
➡️Frekans:12079 H 06400 📶
➡️Frekans:12095 H 04800 📶
➡️Frekans:12103 H 08333 📶
➡️Frekans:12188 V 27500 📶
➡️Frekans:12209 H 10000 📶
➡️Frekans:12213 V 05833 📶
➡️Frekans:12219 H 06500 📶
➡️Frekans:12228 V 08400 📶
➡️Frekans:12236 V 04000 📶
➡️Frekans:12245 H 27500 📶
➡️Frekans:12265 V 27500 📶
➡️Frekans:12298 V 04800 📶
➡️Frekans:12310 V 15000 📶
➡️Frekans:12329 H 06666 📶
➡️Frekans:12336 H 05520 📶
➡️Frekans:12344 V 30000 📶
➡️Frekans:12346 H 09600 📶
➡️Frekans:12356 H 07100 📶
➡️Frekans:12379 H 30000 📶
➡️Frekans:12380 V 27500 📶
➡️Frekans:12422 V 27500 📶
➡️Frekans:12422 H 30000 📶
➡️Frekans:12446 H 02400 📶
➡️Frekans:12458 V 30000 📶
➡️Frekans:12461 H 20800 📶
➡️Frekans:12514 H 11670 📶
➡️Frekans:12515 H 11666 📶
➡️Frekans:12531 H 15000 📶
➡️Frekans:12559 V 27500 📶
➡️Frekans:12605 V 27500 📶
➡️Frekans:12609 H 20830 📶
➡️Frekans:12641 H 30000 📶
➡️Frekans:12685 V 30000 📶
➡️Frekans:12685 H 27500 📶
➡️Frekans:12692 H 27500 📶
➡️Frekans:12729 V 30000 📶
➡️Frekans:12729 H 27500 📶

طراحی توسط سوپر سیسیکم