فروش سیسیکم | جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم | جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره

سیسیکم | جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره یاهست اپدیت جدید از اولترا سی سی کم سیسیکم تقدیم میشود

جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره یاهست

فروش سیسیکم | جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره یاهست

Satellite:Yahsat-1A 52.5ْ°E
FERQ:10752 H 2500 HD
FERQ:10804 H 27500 SD
FERQ:10845 V 27500 SD
FERQ:10845 H 30000 HD
FEEQ:10887 V 27500 SD
FERQ:10887 H 30000 HD
FERQ:11221 V 27500 SD
FERQ:11747 H 27500 HD
FERQ:11766 V 27500 SD
FERQ:11785 H 27500 HD
FERQ:11881 V 27500 SD
FERQ:11938 H 27500 SD
FERQ:11958 V 27500 SD
FERQ:11996 V 27500 SD
FERQ:12015 H 27500 HD
FERQ:12034 V 27500 HD
FERQ:12054 H 27500 HD
FERQ:12072 V 27500 SD
FERQ:12130 H 27500 HD
FEEQ:12149 V 27500 HD
FERQ:12169 H 27500 HD
FERQ:12226 V 28000 HD
FERQ:12264 V 27500 HD
FERQ:12303 V 27500 HD
FERQ:12341 V 28000 HD
FERQ:12417 V 27500 HD
FERQ:12437 H 27500 HD
FERQ:12475 H 27500 SD
FERQ:12594 V 27500 SD
FERQ:12658 V 4080 HD

طراحی توسط سوپر سیسیکم