فروش سیسیکم شبکه های برون مرزی صداوسیما - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم شبکه های برون مرزی صداوسیما

فروش سیسیکم شبکه های برون مرزی صداوسیما

شبکه های برون مرزی صداوسیما از فرکانس 11544 ماهواره اکسپرس AM8 در مدار 14 درجه غربی قطع و حذف شدند.

فرکانس فوق نیز خاموش و بدون سیگنال شد!

ALALAM SYRIA
ALKAWTHAR
PRESS TV
IFILM ARABIC
ALALAM SD
SAHAR KURDISH

طراحی توسط سوپر سیسیکم