فروش سیسیکم شبکه های فعلی گروه تلویزیونی پرشیانا - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم شبکه های فعلی گروه تلویزیونی پرشیانا

فروش سیسیکم شبکه های فعلی گروه تلویزیونی پرشیانا

فروش سیسیکم

سیسیکم شبکه های ترکمنعالم سیسیکم ماهواره یاهست سیسیکم یاهست اسامی شبکه های فعلی گروه تلویزیونی پرشیانا در ماهواره ترکمنعالم(همجهت‌یاهست

Persiana 1
Persiana Family
Persiana Cinema
Persiana Junior
Persiana Iranian
Persiana Comedy
Persiana Music
Persiana Nostalgia
Persiana Korea
Persiana Sonati
Poker TV
مشخصات دریافت:

TurkmenAlëm(Yahsat)
10804 H 27500

طراحی توسط سوپر سیسیکم