فروش سیسیکم کانال های یاهست و ترکمنعالم - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم کانال های یاهست و ترکمنعالم

فروش سیسیکم کانال های یاهست و ترکمنعالم

سوپر سیسیکم

فروش سیسیکم

بازگشای کانال های ماهواره ترکمنعالم با سیسیکم سوپر سی سی کم با کیفیت عالی شامل کانال های موسیقی این مسیر   نیز میباشد

بروزترین فهرست شبکه های پخش کننده موسیقی ایرانی در مسیر یاهست و ترکمنعالم

🛰 TurkmenÄlem 52.0°E

🖥 Radio Javan HD & SD
📡 10887 V 27500

🖥 Avang TV HD
📡 10762 V 27500

🖥 PMC HD
📡 11221 V 27500

🖥 PMC Royale HD
📡 10762 H 30000

🖥 Navahang HD
📡 10845 V 27500

🖥 T2 HD
📡 10762 H 30000

🖥 Persiana Music HD
🖥 Persiana Sonati HD
🖥 Persiana Nostalgia
📡 10803 H 27500

🖥 Persiana Rap HD
📡 10762 V 27500

🛰 Yahsat 52.5°E

🖥 MIFA MUSIC HD
🖥 MIFA + HD
📡 12034 V 27500

طراحی توسط سوپر سیسیکم