لیست جدید فرکانسهای ماهواره یاهست - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

لیست جدید فرکانسهای ماهواره یاهست

لیست جدید فرکانسهای ماهواره یاهست واقع در مسیر 52 درجه شرقی

📡 Yahsat 52.5°E

FERQ:10845 V 27500
FERQ:10887 V 27500
FERQ:11747 H 27500 HD
FERQ:11766 V 27500
FERQ:11785 H 27500 HD
FERQ:11823 H 27500 HD
FERQ:11843 V 27500
FERQ:11881 V 27500
FERQ:11900 H 27500
FERQ:11938 H 27500
FERQ:11958 V 27500
FERQ:11996 V 27500
FERQ:12015 H 27500 HD
FERQ:12034 V 27500 HD
FERQ:12054 H 27500 HD
FERQ:12092 H 27500 HD
FERQ:12130 H 27500 HD
FERQ:12149 V 27500 HD
FERQ:12168 H 27500 HD
FERQ:12188 V 27500
FERQ:12456 V 27500 HD
FERQ:12594 V 27500

طراحی توسط سوپر سیسیکم